TitleStudy on the Seed Progeny of Echinacea purpurea Mench.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsDzhurmanski, A, Varbanova, K, Zheljazkov, VD
JournalHortScience
Volume41
Issue4